Kvkk

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Uslu Demir Çelik Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“ Uslu Demir Çelik '' veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Uslu Demir Çelik, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Adres     :Organize Sanayi Bölgesi Vali Erdoğan Cebeci Bulvarı No:40 Tekkeköy SAMSUN
Telefon  :0362 266 66 21
E-posta  :kvkk@usludemircelik.com

2.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Ad,  Soyadı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni durumu,
İletişimVerisi
Telefonnumarası, Adres bilgisi
EğitimVerisi
ÖğrenimDurumu, Mezun Olunan Okul ve Bölüm bilgisi,Yabancı Dil Bilgisi, KatılınanEğitim ve Kurslar, Bilgisayar  Programları Kullanma Yetisi, KullanılabilenTeknik Cihazlar Bilgisi
İş DeneyimiVerisi
İşTecrübeleriniz (İşyeri Unvanı-Telefon Numarası- çalışma tarihleriniz-göreviniz-aldığınızücretin),  Talep Ettiğiniz Ücret,Referans Bilgisi,  Sürücü Belgesi Bilgisi,SRC Belgesi
SağlıkVerisi
BedeniEngeli Olup Olmadığı Bilgisi,  CiddiBir Sağlık Sorunu Geçirip Geçirmediği Bilgisi
AskerlikVerisi
AskerlikDurum Bilgisi
ReferansVerisi
ReferansKimlik, İş Yeri, Mesleği ve Telefonu Bilgisi

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Uslu Demir Çelik tarafından iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere (“Amaçlar”) işlenebilecektir:
 • Şirket’imize yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
 • İş başvurusu ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişimin sağlanması,
 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,
 • Referans Kontrollerinin Sağlanması,
 • Şirket'imiz İnsan Kaynakları ve Muhasebe politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla  işlenmekte ve 3. kişilere aktarılmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, mülakat esnasında fiziki ortamda iş başvuru formu doldurmak suretiyle fiziki olarak, internet ve e-posta aracılığıyla elektronik mecralardan toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

6. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ
Fiziki ortamda iş başvuru formu doldurmak suretiyle alınan çalışan adayı bilgileri üçüncü kişilerin göremeyeceği şekilde dosyalanmakta ve kilitli dolapta, internet ve e-posta yoluyla elektronik ortamda alınan aday bilgileri ise, şirketimizin Kişisel Veri Koruma Politika'sında belirtilen idari ve teknik tedbirler doğrultusunda korunmakta ve saklanmaktadır. Fiziksel ve elektronik ortamda muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Uslu Demir Çelik çalışanının erişimi bulunmaktadır. İş başvuru formuna erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİn saklanma süreleri
Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda  toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni'nin 3 Nolu Maddesi'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, AÇIK RIZA'nızın bulunması halinde 1 (Bir) yıllık süre boyunca fiziki ve elektronik ortamda muhafaza edilmektedir.

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiylekvkk@usludemircelik.com adresine iletebilirsiniz.  
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.